Διαδικασία Αντιστοίχισης


Αντιστοίχιση είναι η διαδικασία, η οποία καταλήγει στην καθιέρωση μιας σχέσης μεταξύ των επιπέδων των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη διαδικασία, οι εθνικές αρχές υπεύθυνες για την πιστοποίηση προσόντων σε συνεργασία με τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας των χορηγούμενων προσόντων, προσδιορίζουν την αντιστοίχιση μεταξύ των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης προσόντων με τα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (Referencing National Qualifications Levels to the EQF, European Qualifications Framework Series: Note 3)

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Διαδικασίας Αντιστοίχισης των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η Συμβουλευτική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF Advisory Group) καθόρισε τα παρακάτω δέκα (10) κριτήρια:

  1. Οι ευθύνες ή/και η αρμοδιότητα, σύμφωνα με το νόμο, όλων των εθνικών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία αντιστοίχισης, όπως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού, καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
  2. Υπάρχει μια σαφής και αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ των επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και των περιγραφικών δεικτών των αντίστοιχων επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  3. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με τις ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και, εφόσον υπάρχουν, στα συστήματα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  4. Διαφάνεια στις διαδικασίες για την καταχώριση και την περιγραφή των προσόντων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
  5. Το εθνικό σύστημα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αναφέρεται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και συνάδει με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές και οδηγίες.
  6. Η διαδικασία αντιστοίχισης περιλαμβάνει τη συμφωνία με τους φορείς διασφάλισης ποιότητας.
  7. Στη διαδικασία αντιστοίχισης συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες.
  8. O αρμόδιος εθνικός φορέας επικυρώνει την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Ο ίδιος φορέας, σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NCP), δημοσιεύει μια ολοκληρωμένη έκθεση αντιστοίχισης μαζί με τα στοιχεία που την τεκμηριώνουν και αναφέρονται ξεχωριστά σε καθένα από τα δέκα (10) κριτήρια.
  9. Η επίσημη πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων δημοσιεύει έναν επικαιροποιημένο κατάλογο μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα κράτη – μέλη έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αντιστοίχισης και παραθέτει σχετικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους με ολοκληρωμένες εκθέσεις αντιστοίχισης.
  10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Έκθεσης Αντιστοίχισης, και σε συνάρτηση με τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη Σύσταση, όλα τα νέα προσόντα, πιστοποιητικά, διπλώματα και έγγραφα Europass που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κάνουν σαφή αναφορά, μέσω των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, στην αντιστοίχισή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Ιστορικό


2016

Εθνικό Μητρώο Προσόντων

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανέπτυξε το Μητρώο Προσόντων (Τίτλων Σπουδών) της χώρας, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://proson.eoppep.gr

Οι τίτλοι σπουδών/τα προσόντα που έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Προσόντων και έχουν αντιστοιχιστεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), αφορούν πληροφορίες που βασίζονται σε ένα ενιαίο πρότυπο περιγραφής, το οποίο προτά - θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομοιογένεια στη δομή των πληροφοριών σχετικά με τα προσόντα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι τίτλοι σπουδών/ τα προσόντα που έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Προσόντων έχουν διασυνδεθεί με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τα προσόντα (qualifications) και τις ευκαιρίες μάθησης (learning opportunities) και μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/ploteus . Πρόκειται για μία εφαρμογή που υπόκειται στη δυναμική της συνεχούς ενημέρωσης και του εμπλουτισμού. Ήδη 674 τίτλοι σπουδών (προσόντα) που έχουν αποσταλεί από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνονται στο Μητρώο Προσόντων και μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/national-qualifications-registry-greece

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης του Μητρώου. Κατά τα έτη 2017-2018 έχει προγραμματιστεί για τους φορείς, οι οποίοι χορηγούν τους τίτλους σπουδών (τα προσόντα) να αποκτήσουν πρόσβαση στο Μητρώο Προσόντων, κατόπιν αδείας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στόχο την άμεση ενημέρωση των προσόντων, τα οποία χορηγούν και την προσθήκη νέων προσόντων. Σύμφωνα με την σχετική οδηγία για τη διασύνδεση των Εθνικών Μητρώων Προσόντων με την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να διασυνδεθεί το Εθνικό Μητρώο Προσόντων με την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO). Στις 21 και 22 Μαρτίου 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus , εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν την Ελλάδα με στόχο την παροχή βοήθειας για την αξιολόγηση της ανάπτυξης του Εθνικού Μητρώου Προσόντων και της διασύνδεσής του με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τα προσόντα (qualifications) και τις ευκαιρίες μάθησης (learning opportunities) καθώς και τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO). Η επίσκεψη αυτή έλαβε χώρα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να καταστεί δυνατή η παρουσίαση των προσόντων, ως μέρος ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στις ευρωπαϊκές διαδικτυακές πύλες, για τη βελτίωση της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των εθνικών προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διασφάλιση Ποιότητας των παρόχων ιδιωτικής εκπαίδευσης

Η Ελλάδα αντιμετώπισε κατά την παρελθούσα δεκαετία σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και διαφάνειας σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης τίτλων σπουδών στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη γενική λειτουργία των παρόχων ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η πρόσφατη νομοθεσία (Νόμος 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές και εκτενούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Η εν λόγω νομοθεσία υπήρξε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διασφαλίζει τόσο την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται, όσο και τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών που εκδίδονται από τους παρόχους της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Επίσης, εξασφαλίζει συνθήκες αμεροληψίας και διαφάνειας στην απονομή των πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων στη χώρα, προκειμένου να σταματήσουν φαινόμενα τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί παρά τον νόμο και βάσει αυτών εκατοντάδες των κατόχων τους εργάζονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, ο συγκεκριμένος Νόμος θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του ευρέως διαδεδομένου φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Δημοσιότητα

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στο κοινό το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η επικαιροποιημένη Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Ευρύ κοινό συμμετείχε στην ημερίδα: Εκπρόσωποι φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, σπουδαστές, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, εργοδότες και εργαζόμενοι. Η συμμετοχή του κοινού υπήρξε ενδεικτική για την ποιότητα της ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://nqf.gov.gr/images/nqf/ENTYPO_07-12-2017_greek.pdfsponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..