Βήματα Υλοποίησης


Μετά το σχεδιασμό, τη δημόσια διαβούλευση, τη θεσμική κατοχύρωση και προετοιμασία, η Ελλάδα πέρασε στην τρίτη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η οποία υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει και στο Νόμο 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποίησε το έργο «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ήταν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Σταθμοί στην πορεία υλοποίησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων κατά τα έτη 2013-2016:

2013

 • Φεβρουάριος: Διατύπωση Πρότασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Μάρτιος: Διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή σχετικά με την Πρόταση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Απρίλιος: Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την τελική μορφή της Πρότασης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Διαβίβαση της Πρότασης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Από τις 30 Μαΐου 2013 έως τις 30 Ιανουαρίου 2014 αποτυπώθηκαν οι «Τύποι Προσόντων» του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, από ομάδες εργασίας, τα μέλη των οποίων ορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τον Ο.Α.Ε.Δ., το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Σύνοδο Προέδρων και Αντιπροέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι «Προδιαγραφές των Τύπων Προσόντων» ως προς τα μαθησιακά τους αποτελέσματα.
 • Στις 10 Ιουλίου ανακοινώθηκε η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχετική εκδήλωση ενημέρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Τον Αύγουστο καθορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. η διαδικασία Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 31 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Στην Επιτροπή Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, συμμετείχαν:

- εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

- εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

- εκπρόσωποι της Συνόδου Πρυτάνεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

- εκπρόσωποι της Συνόδου Προέδρων και Αντιπροέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

- εκπρόσωποι της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,

- δύο διεθνείς εμπειρογνώμονες,

- ένας διεθνής εξωτερικός εμπειρογνώμονας,

- εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

 • Στις 17 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο πλαίσιο της 22ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Η αποτίμηση των εκπροσώπων της αρμόδιας Επιτροπής και των κρατών υπήρξε θετική. Διατυπώθηκαν εποικοδομητικές επισημάνσεις.

2014

 • Στις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη, Διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους, με θέμα: «Η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων», με στόχο την τελική διαμόρφωση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, μετά από σχετική επεξεργασία, ενσωματώθηκαν στην Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Στις 27 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρουσίαση απέσπασε θερμότατα συγχαρητήρια, τα οποία εκφράστηκαν από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του CEDEFOP, καθώς και των κρατών που συμμετέχουν στην αρμόδια Επιτροπή.
 • Στις 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 24ης Συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Advisory Group EQF), στην πόλη Leuven του Βελγίου, παρουσιάστηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι απαντήσεις στις επισημάνσεις της αρμόδιας Επιτροπής και η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η απόφαση ήταν ότι η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα εγκριθεί, υπό τον όρο ότι η Ελλάδα θα αποσαφηνίσει ζητήματα που αφορούν ζητήματα Διασφάλισης Ποιότητας σχετικά με το έργο παρόχων Εκπαίδευσης και έκδοσης τίτλων σπουδών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η Ελλάδα κλήθηκε να καταθέσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προς διασαφήνιση προαναφερθέντα ζητήματα.
 • Στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12Ν 4283/2014 καθιερώνονται οι τίτλοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.

2015

 • Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημιουργήθηκε το Ελληνικό Μητρώο Προσόντων, το οποίο διασυνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης Learning Opportunities and Qualifications in Europe https:// ec.europa.eu/ploteus.
 • Κατά την 32η Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF Advisory Group), τον Οκτώβριο 2015, έγινε τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την πορεία Αντιστοίχισης του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Κατά την 33η Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF Advisory Group), τον Δεκέμβριο 2015, έγινε τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ζητήματα που είχε θέσει η Συμβουλευτική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και ολοκληρώθηκε η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (HQF) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

2016

 • Επικαιροποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η Έκθεση Αντιστοίχισης του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών στο πεδίο της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Απρίλιος 2016) και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της χώρας μας.

 • Δημοσιεύεται απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η επικαιροποιημένηΈκθεσης Αντιστοίχισης του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών στο πεδίο της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).


2019 έως σήμερα

 • Συνεχής εμπλουτισμός της Εθνικής Βάσης Προσόντων με νέα προσόντα (καταχώριση 1344 προσόντων/τίτλων μέχρι Νοέμβριο 2020)
sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..